AzadMedia
Telegram Facebook Twitter Youtube Instagram

Yasəmən Qaraqoyunlu - “Aşura-Türkün İran-Fars ideologiyasına yenik düşdüyü gün” - ÖZƏL

 • + A
 • - A
 • 8-08-2022, 17:50

  Yasəmən Qaraqoyunlu - “Aşura-Türkün İran-Fars ideologiyasına yenik düşdüyü gün” - ÖZƏL  Yasəmən Qaraqoyunlu özəl olaraq Azadmedia.az - da.

  Aşura-Türkün İran-Fars ideologiyasına yenik düşdüyü gün

  1. Hakimiyyətin Rus-İran strateji birliyinin maraqlarına xidmət edən anti milli yanlış siyasətinin nəticələri göz qabağında. Bu siyasərin yaratdığı ideoloji mənəvi boşluğun sonucu- İran Azərbaycanı fəth etdi. İranlılıq Düşüncələri, qəlbləri fəth etdi. Bu dəfə də bacarmadıq, Fars ideologiyasına yenildik. Türk, Fars ideologiyasına yenildi. Mən bu gün bu yenilgiyə ağlayıram.
  Cümhuriyyət dəyərləri Hüseynçilərə, Zeynəbçilərə yenildi, Heydərizm(üstün insan, şəxsiyyət kultu, sakral ailə kultu, qurtuluşçu Məsih-H.Əliyev kultu) Hüseynçilərlə, Zeynəbçilərlə baş edə bilərmi?
  Azərbaycanın mənən İranlılığa yenilməsi Rus-Erməni stratejisinə xidmət edir. Türklər türklükdən qopub iranlılaşdıqca (şiələştikcə), Türk coğrafiyasının Rus, Fars, Ermənilər tərəfindən işğal edilməsi asanlaşır, Bakı-Təbriz-Ankara birliyi pozulur. Sonuc bax budur. Qumdan, Tehrandan ixrac olunan Şiə-Bakı-Təbriz-Ankara birliyinə qarşıdır. Bu birliyi parçalamağa yönəlmişdir. Silahdır-Türk birliyinə qarşı tuşlanmışdır.
  Bu gün Qumdan, Tehrandan ixrac olunan Şiə Ermənilərə xidmət edir, Ermənilərin müttəfiqidir.

  2. Azərbaycanda dini şüurun və məzhəb şüurunun yüksəlişində sadəcə xarici siyasi faktor yox, daxili faktor da rol oynayır. Daxili faktorlar, sosial, iqtisadi, siyasi olmaqla yanaşı həm də mənəvi boşluq faktorlarıdır. İnsan mənəvi-ruhi varlıqdır. Bioloji tələbatı olduğu kimi, ruhi tələbatı da vardır. İnsanlar, özəlliklə də işsiz gənclər Hökümət televizyalarının ucuz şou proqramlarından, təbliğatından qaçıb, ruhi tələbatını ödəmək üçün dinə sığınıb. Ədalətsizlikdən, sosial bərabərsizlikdən, iqtisadi problemlərdən yorulub, bezib özünü dini ideologiyalarla tatmin etməyə çalışıb. Toplum içində böyük ideoloji-mənəvi boşluq var. Dinə sığınmaq əslində bu boşluqdan qaçışdır. Ədalət arayışıdır.
  Azərbaycanı bu duruma gətirib çıxaran hökümətin yanlış siyasətləridir. Ölkədəki Mənəvi ideoloji boşluqdur. Təhsilin çöküşü, ədəbiyyatln saray ədəbiyyatına çevrilməsidir, yazıçının, ziyalının ölməsidir, yozlaşmasıdır. Tv.lərdəki Maqazin verilişləri, şou proqramları bu boşluğu doldura bilməzdi...

  3. Belə toplumu, düşüncəni, inancı, ideologiyanı, şiddəti, vəhşəti, kültürü lənətləyirəm. Türk toplumunun, Farsın Sasanlının çöküşünü simgələyən bu mərasimlərinə, ağlaşmalarına qapıldıkca özünü itirdiyini, farslaşdığını gördükcə dəhşətə gəlirəm. İran, Azərbaycanı İran -Fars qaranlığında boğdu. İran Azərbaycanı fəth etməyi bacardı.

  4. Son yüzildə Ermənilər Türkiyədə, Qafqazda, Fərqanədə, Kərkükdə toplam 5 milyona yaxın türkü elə amansızlıqla, elə vəhşiliklə öldürmüşlər ki, bu insanlığa zidd işkəncələr və soyqırımlar miqyasına və formasına görə Hüseynin və tərəfdarlarının şəhid olmasından daha amansız, qat-qat ağır, əzablı idi. Əgər türklər XX yüziılikdə yaşadıqları soyqırımların miqyasını, nəticəsini, coğrafiyasını, vəhşətini bilsəydilər, dərk etsəydilər indi nə Qafqazda, Azərbaycanda, İrəvanda, Türkiyədə bircə erməni sağ buraxılmazdı. Türk öz tarixini, itkilərini, yaşadıqlarını bilmir, bilmir. Unutqandır. Yaddaşsızdır.

  5. Əgər Türklər İran-Fars tarixini dərindən bilsəydi, Fars tarixinin ruhunu, axışını duya bilsəydi, əsla özünü Fars ideologiyasına qapdırmazdı. Bu gün İranda, Qafqazda 50 milyon Türk İran-Fars dini sisteminin, ideologiyasının, ədəbiyyatının, dilinin təmsilçisinə, yaradıcısına, təbliğatçısına çevrilib. 50 milyon türk zəhərlənib-düşüncə, dünyagörüş və dəyərlər etibarı ilə İranlılaşıb-Farslaşıb. Fars ideologiyasının qüdrətinə baxın. Bu barədə Əli Şəriəti yazır. "Türklər iddia edir ki, İran platosunda türklər min il dövlət qurublar. Bu hadisəyə Fars -İran düşüncəsi nöqteyi-nəzərindən baxsaq, İranda hansı sülalələrin, xalqın hakimiyyətdə olması şərt deyil. Əsas şərt odur ki, hakimiyyətdə olan sülalə, güc İran-Fars ideologiyasına, mədəniyyətinə, dilinə xidmət eləsin. İranlılığı yüksəltsin". Bəli. Səlçuklular da, Səfəvilər də, Qəznəvilər də, Qacarlar da bax bu İranlılığı-Sasanlı ənənələrini diri tutdu və yüksəltdi. Nizami Gəncəvi də Şəhriyar da İranlılığa xidmət etmədimi, Fars dilini göylərə qaldırmadımı? Nədən Aşura günlərində kütlələr amansızlıqla öldürülmüş Əliyə, Osmana, Həsənə deyil, yalnız Hüseynin şəhidliyinə ağlaşır. Çünki Hüseyin Sasanlı Kralı Yəzdigərdin qızı Şəhrəbanının əri idi. Çünki Hüseyin Sasanlı-Fars soyu və krallığı ilə Ərəb İslam Xilafəti, soyu arasında bir ittifaq, bir bağ, bir körpü idi. Ərəblərlə Farsları eşitləşdirən bir obraz idi. Bu obraz ölmüşdü, bu bağ qırılmışdı. Çünki Ərəbə yenilmiş İranlılar Xilafət içində ərəb-fars irqlərinin eşitliyi uğrunda-Şüubiyyə ideologiyası uğrunda mübarizə aparırdılar. Hüseyin obrazı Ərəbi-Farsı eşitləşdirən, qohumluq, qan bağı ilə bağlayan bir güc idi. Və bu güc sındı. Şüubiyyə zərbə aldısa da, bu olaydan Aşura mərasimləri çıxararaq yenik Farsı Ərəb qarşısında diri tutdu.
  Türklər, bu olayda, tarixi hadisələrdə sizin yeriniz hardadır? Bu olayların sizə heç bir aidiyyatı yoxdur axı? İslamda, Nə Quranda, nə Şəriətdə Aşura mərasimi anlayışı yoxdur. İslam tarixi içindəki fikir ayrılıqlarının, siyasi qarşıdurmaların sonucunda meydana çıxmış siyasi hadisədir. Aşura-dini mərasim deyil, Etnik mərasimdir. İslam Dinində bu mərasimi yerinə yetirmək məcburiyyəti, əmri yoxdur. Aşura-Fars ritualıdır. Sasanlının çöküşünə ağlayışdır. Hüseyin Sasanlı Xanədanının silsiləsinin davam etməsinə vəsilə olmuşdu. Sasanlı kralı Yəzdigərdin qızı Şəhrəbanu ilə evliliyindən imam Zeynalabdin doğulmuşdu. İmam Zeynalabdin-Aryan və Sami qanını daşıyan, Aryan və Sami mədəniyyətlərini sintez edən müqəddəs-Seyyid!

  Hüseyin-Zərdüştlə-Məhəmmədin əl tutuşduğu, görüşdüyü, birləştiyi simgə. Şiə-Aryan mədəniyyəti ilə Sami mədəniyyətinin ittifaqı.

  Azərbaycançılıq-İranlılaşmış Azərbaycan. Zərdüşt-Məzdək- Babək-Şiə ittifaqı. Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, fəlsəfəsi bu ittifaqı təməl alaraq yazılıb. Türk burada hardadır?

  Haqq nədir? Bilqamıs da, Qam Ata da, Babək də, hz. İsa da, Hüseyn də, Şeyx Şamil də, Rəsulzadə də öz davasında haql idi, bəs niyə, bu coğrafiyada haqqın simgəsi yalnız Hüseyin oldu? Səbəbini düşündünüzmü? Çünki Hüseyni haqqın simgəsi yapan bir güc, bir hərəkat var-Şüubiyyə! Həm Ərəbə, İslama, həm Türkə qarşı tuşlanmış Fars silahı. Fars Dil, ədəbiyyat, din, incəsənət, ideiloji, siyasi, etnik dəyərləri diri tutan hərəkat-Şüubiyyə!

  6. İrandakı-Qafqazdakı 50 milyon türk ideologiya, düşüncə, dəyər etibarilə Farsa, vətən, hinterland, məkan etibarilə Erməniyə yenilmişlər.

  7. Türklər öz tarixində itirdiklərinin miqyasını bilsəydilər, keçən hər gün onlar üçün aşura günü olardı. Türklər Hüseynə deyil, Türkə ağlayardı.

  8. Aşura günləri, Hüseynə ağlamaq mərasimləri Türkün Türklüyünü unutması üçündür. Türk Göytürk sərkərdəsi Gül Tiginin, Gürşadın, Oğuzların Xaqanı Alp Ər Tonqanın ölümlərinin Türk millətinin tarixində, milli inkişafında yaratdığı boşluğu dərk etsəydi, bir dəfə də oturub Alp Ər Tonqaya, Gül Teginə, Gürşada, Enver Paşaya, Sarıqamışda şəhid olmuş 100 min şəhidinə ağlayardı.

  Türkün törəsində ağlaşmaq yoxdur-Xaqan, Qılınc, Saz vardır.

  9. Bu gün mənim üçün də aşura günüdür. Bu gün Keçmişini, Gələcəyini, özünü unutmuş Türkə ağlayıram...


  www.AzadMedia.az

  Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
  OXŞAR XƏBƏRLƏR

  Köşə
  XƏBƏR LENTİ
  BÜTÜN XƏBƏRLƏR