AzadMedia
Telegram Facebook Twitter Youtube Instagram

Siyaset bilimci Ülker Piriyeva - "Polis toplum ilişkilerinde mevcut durum" - ÖZƏL

 • + A
 • - A
 • 25-01-2023, 11:48

  Siyaset bilimci Ülker Piriyeva - "Polis toplum ilişkilerinde mevcut durum" - ÖZƏL
  Politoloq Ülkər Piriyeva


  POLİS TOPLUM İLİŞKİLERİ

  Günümüzde, hizmetlerin ihtiyaçlara ve amaçlara uygun en az masraf ve gayretle, en verimli bir şekilde yapılması olarak tanımlanan etkinliğin sağlanması için, yönetimin hakla ilişki ve işbirliği, amaç saptama, planlama, haberleşme, denetleme gibi, kaçınılmaz bir yönetim fonksiyonu olarak kendisini göstermektedir. Çağdaş dünyada sadece teknoloji veya diğer faktörlerden yararlanılarak başarılı olunamayacağı, bunun yanında toplum desteğinin sağlanmasının gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. İnsan haklarının ve demokratik değerlerin gittikçe önem kazandığı, bu yönden milletlerarası denetim mekanizmalarının öne çıktığı zamanımızda, hem hukuksal açıdan ve hem de yönetim tekniği açısından, etkinliğin sağlanması için, yönetimin, hizmetlerin yürütülmesi sırasında halkın dilek ve isteklerini öğrenmesi ve yaptığı hizmetler hakkında da halka bilgi vermesi gibi iki yönlü bir toplumsal etkileşim sürecini uygulamaya koyması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Polisin toplumla ilişkisi perspektifinde cereyan eden bu iki yönlü ilişki, yönetim sosyolojisi açısından yönetişim anlayışının tamamlayıcı parçası olarak görülebileceği gibi, esasen demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun da ortayı çıkış şekillerinden birisi olarak düşünülmelidir. Demokraside sivil otoritenin üstünlüğünün kabul edilmesinin güvenlik hizmetlerine yansıması, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramların güvenlik hizmetlerinde kurumsallaşarak işlerlik kazanmasıdır. Hatta son zamanlarda, tıpkı bir halı deseninin ilmek ilmek orijinal bir şekilde bir araya getirilmesinde olduğu gibi, çeşitli etkenlerin bütünleştirilmesi ile ortaya çıkan toplum destekli polislik anlayışı da sonuçta toplumun destek ve güvenini sağlamayı esas anahtar olarak algılamaktadır.

  Halkla ilişkiler, toplumla işbirliği sağlama amacına dönük olarak; yönetimin hizmet ve politikalarının halka benimsetilmesi, halkta yönetime yönelik olarak olumlu bir güven uyandırma; bunun için de halkın dilek ve isteklerinin yönetim tarafından nazara alınması ve hizmet ve kararlar hakkında da halka bilgi vermek sureti ile halkla bütünleşme çabalarının tümüdür. Kamu yönetiminde halkla ilişkiler, yönetimin halkın dilek ve isteklerini nazara alarak kamu hizmetlerini yürütmesi ve halka bu dilek ve istekleri nazara alarak verdiği hizmetleri tanıtmak şeklinde yürütülen iki yönlü faaliyettir. Uluslararası Halkla İlişkiler Enstitüsü’ne göre halkla ilişkiler; “bir örgütle onun hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış ve iyi niyeti kurmak ve yerleştirmek için planlanmış ve sürekli çabalardır”..
  Her kurum ve meslek için olduğu gibi, polis için de güven ve destek kazanmanın başlıca yolu olan halkla ilişkiler, halkın tutumunun öğrenilmesi, bu tutumların ölçülmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması; kuruluşun ürünleri, plan ve politikaları konusunda toplumun anlayış ve kabulünün gerçekleştirecek amaçların tanıtımına yardımcı olunması ve bu amaçları diğer kuruluşların ihtiyaç ve amaçları ile eşleştirilmesi; kamunun anlayış ve kabulünü kazanmak için program geliştirmedir. Halkın işlerini kolaylaştırma, hizmetlerin hızla görülmesini sağlama; çalışmaları halka benimsetme; kişiliğe hürmet ve halkta sosyal sorumluluk duygusunu geliştirme; kuruluşun kamuoyunda saygınlık ve güven kazanmasını sağlama; hizmetler Polisliğin halkla iç içe yürütülen bir hizmet olması dolayısıyla, genel halkla ilişkiler tanımını “polis görevlerinin yerine getirilmesinde halkın dilek istek ve şikayetlerini göz önünde bulundurma, halkı faaliyetler açısından aydınlatmak suretiyle, güven ve desteğini kazanma” şeklinde yapmak mümkündür ilgili olarak halkı ikna ve haklılık ölçüsünde telkin fırsatları vermektedir.

  Suç ve Suçlulukla Mücadele

  Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranışlar, eylemler ve işlemlerdir. Bir anlamda hukuka aykırılıktır ve oluşması halinde cezai yaptırıma tabidir. Suç işleyen kişi de suçludur. Suç ve suçlulukla mücadele, polisin veya güvenlik güçlerinin yaptığı hizmet, yani polislik işidir. Polislik yani suç ve suçlulukla mücadele türü ve mahiyeti itibariyle temelde ikiye ayrılır: Suç sonrası ve suç öncesi polislik… Suç sonrası polislik, işlenmiş olan suç, suçlu ve suçlulukla mücadele demektir. Adli polisin yaptığı hizmettir.
  Suç sonrası mücadele bir anlamda reaktif polisliktir. Reaktif Polislik, suç işlendikten sonra harekete geçmek demektir. Yani suç işlenmesi halinde müdahale edip, suçu aydınlatmak ve failler hakkında gerekli hukuki işlemleri yapmak demektir.
  Suç öncesi polislik ise önleyici polisliktir. İdari polisin yaptığı hizmettir. Yani işlenmiş suç ve dolayısıyla suçlulukla işi yoktur. Yani suçun işlenmemesine çalışma veya suçu önlemeye çalışma hizmetidir. Suç öncesi polislik veya önleyici polislik bir anlamda pro aktif polisliktir. Pro aktif polislik, daha ortada bir suç olmadan önce harekete geçmek demektir.
  Suç işlenmemesi için caydırıcı polisiye tedbirler almak, suç işlenmesi halinde gerekli hukuki işlemleri yapmak ve müeyyideler uygulamaktır. Suçun işlenmemesi için önceden tedbir alma anlamına gelen pro aktif güvenlik veya polislik, kamu düzenini sağlamada çağdaş ve etkin bir yaklaşımdır. Pro aktif güvenlik anlayışında temel ilke insanları suça iten nedenleri ortadan kaldırarak suç işlemesini önlemektir.
  Bu yaklaşımın doğasında bireylerin ve toplumun eğitilmesi, “iyi vatandaş” olarak yaşaması, suç işleyerek kamu düzenine aykırı davranmamak veya haksızlık etmemek suretiyle kaliteli bir hayat yaşaması vardır.
  Suç Önleme Hizmetleri ve Uygulamaları

  İdari veya suç öncesi polisin yaptığı önleyici ve proaktif polislik, “suç önleme” odaklıdır. Suç önleme, gerekli önlemlerin alınarak ve suç nedenlerinin ortadan kaldırılarak suç ve suçluluğun ortaya çıkmadan engellenmesi demektir. Suç önleme, aslında polisliğin veya güvenliği sağlamanın temelidir. Çünkü önemli ve zor olan, olan suçun işlenmemesini sağlamaktır.
  Suçun önlenmesi için eşitli hizmetler yapılır ve uygulamalar gerçekleştirilir.
  Bunlar 3 grupta toplanabilir:
  - Polisiye tedbirler.
  - Halkın desteğini almaya yönelik etkinlikler.
  - İnsanların ahlaki ve dini açıdan güçlendirilmesi.
  Polisiye tedbirler olarak şu uygulamalar sayılabilir:
  - Çeşitli önlemler almak (duyuru, uyarı, kapatma, kontrollü giriş-çıkış, camera, radar vs).
  - Devriye (yaya ve motorlu).
  - Her türlü nöbet tutmak.
  - Koruma (yakın ve bina koruma vs).
  - Arama uygulamaları.
  - Bilgi toplama ve istihbarat faaliyetleri.

  İDARENİN SORUMLULUĞU

  Yönetim faaliyeti olarak halkla ilişkilerin aynı zamanda bir yönetim tekniği ve sosyolojik olgu ve çalışma olması kadar, yerine getirilmesi de şeffaf toplum açısından bir kamu hukuku görevidir. Bilgi edinme, bilgi verme ve bu bilgileri yayma hakları düşünceyi açıklama hürriyetinin tamamlayıcı parçalarını teşkil etmektedir.
  Bilgi ve hesap verme sorumluluğu ile hizmetlerde açıklık ilkesi (Avusturya gibi) kimi ülkelerde yönetime bilgi verme ödevi yüklemekte; (ABD gibi) kimi ülkelerde de yönetilenlere bilgi alma hakkı vermektedir. İşte yönetimin, bilhassa, kişileri bir zarara sevk edecek uygulamadan ya da bu yönde aldığı bilgilerden halkı haberdar etmemesi, idarenin açıkça sorumluluğu ve tazmin yükümlülüğüne sebebiyet verebilecektir. Örneğin, yönetimin bilgilendirmemesi neticesi zarara uğrayan kimsenin, bu zararın tazmini için haklarını arama yollarının açık olduğu değerlendirilmektedir. Fransız Danıştay’ı verdiği bir kararında, başvuru sahiplerine yanlış bilgi vererek zarara uğratmasından dolayı yönetimin sorumlu olduğunu kabul etmektedir ..
  Polise halkla ilişkilerinde yanlış davranışları için disiplin tüzüğüne göre, meslek içinde veya dışında halkın güven duygusunu sarsıcı eylem ve davranışlardan ceza verilmesi mümkündür.Hukuksal planda da polisin halka kötü davranışı, yerine göre görevi kötüye kullanma, keyfi muamele gibi cezai sorumluluklar doğurabilir.

  SUÇ VE POLİSİN BİLGİLENME GEREĞİ
  Günümüzde de kolluğun, kendine özgü bir kamu hizmeti olarak, modern devletlerde devletin en önemli görevlerinden birisi olduğu tartışmasızdır Polisin hakla ilişki ve işbirliği içinde bulunması, aynı zamanda kendiliğinden toplum barışına, huzur ve güvenin tesisine katkıdır. Bir yerde suçun meydana gelip gelmemesi ile ilgili olarak yapılacak değerlendirmelerde, eldeki istatistikler ve diğer bilimsel veriler sadece yol gösterici nitelik arz ederler. Dolayısı ile bu veriler de suçun işlenip işlenmeyeceğini belirlemede kesin sonuçlar vermez. Eldeki verilerin, etraftan toplanacak bilgilerle desteklenmesi ve birlikte değerlendirilmesi sonucu kaçınılmazdır. Polisin önleyici nitelikli görevi için önceden bilgi toplama ihtiyacı, polisin halkla bağlantı yapmasını zorunlu kılmaktadır. Polisin, meydana gelmiş bir suç hakkında yargılama mevzuatına göre gerekli işlemleri yapması niteliğinde olan adli görevlerini yerine getirmesi bakımından da yaklaşık aynı değerlendirmeler yapılabilir. Meydana gelmiş bir suçun öğrenilmesi, aydınlatılması ve bu yönde yasal yetkilerin kullanılmasının yanı sıra; tecrübe, his ve haslet ile birlikte bilgi toplamayı da gerektirmektedir. Kaldı ki, polis suçtan devamlı bir adım geridedir; işlenmiş bir suçun aydınlatılması için de bilgilenmeye ve dolayısı ile halka duyulan ihtiyaç ortadadır. İşte bu noktada adli görevin yürütülmesinde halkla ilişki zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Suç türleri ve işleniş yöntemlerinde gün geçtikçe gözlenen farklılıklar, hem suçların aydınlatılmasında ve hem de yöntemlerin belirlenmesinde halk desteğinin önemini artırmaktadır . Bu gibi nedenlerle, temelinde halkla bütünleşmeyi hedef alarak geliştirilen toplum destekli polislik terimi yeni olmasına rağmen, polis teşkilatının hizmetlerinde her zaman halkın içinde olmalarını önermekte ve onlarla bütünleşmenin “olmazsa olmaz” şart olduğunu vurgulamaktadır .
  Görülüyor ki; çağdaş polislik, yakalanan suçlu oranı ile değil, halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği, halka verilen güven ve suçu önleme sorumluluğuna halkın katılmasını sağlama oranı ile değerlendirilmektedir.

  POLİS TOPLUM İLİŞKİLERİNDE MEVCUT DURUM

  Batı ülkelerinde polisin suçları aydınlatmasında halk desteğinin çok yüksek oranlarda seyrettiği görülmektedir. Örneğin Japonya'da suçların % 99'u halk desteği ile aydınlatılmaktadır. İngiltere ve Federal Almanya gibi ülkelerde de % 90'lar civarındadır.
  Türkiyede suçluların yakalanmasında, 1995 rakamları itibarıyla, ankete katılan halkın % 17'si duyarsız kalmaktadır. Bununla birlikte, vatandaşların terör olaylarında, ciddi emniyet ve asayiş olaylarında daha duyarlı olduğu gözlenmektedir. Civardaki evlerde terörist olduğundan şüphelenen vatandaşın % 89,5'i derhal polise bildireceğini ifade etmektedir. Polisin operasyon yapması halinde yine araştırma evrenindeki kişilerin % 89,9'u polise açıkça destek vereceğini belirtmektedir. Terör olaylarında şehit olan polisler için popülasyonun % 73'ü kendi kardeşi ölmüş gibi üzüleceğini bildirmektedir. Özellikle kurumlar açısından 1995 yılında yayımlanan bir değerlendirme anketine göre de halkın % 77,3'ünün polise güvendiği, belirlenmiştir. Elazığ İlinde 2004 yılında bilimsel içeriğine uygun olarak örnekleme sureti ile yapılan bir ankette, halkın polise güveniyorum ve kesin güveniyorum diyenlerinin sayısal oranının yine % 80’lerde olduğu görülmektedir .
  Sayısal verilerle ortaya konan en önemli konu, toplumun özellikle suç öncesi uygulamalara katılımındaki çekimserliğin nedeninin başlıca çözümünün polis tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünmesidir.

  HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMALAR

  Günlük yaşantımızda polisin halkla ilişkilerinde bazı hususlara önem verdiği görülmektedir. Bu yönden belli mesafelerin katedildiği belirtilebilir.
  1. Suçun önlenmesi ve oluşumun ardından halkın desteğini istemek, halkı yardıma ikna etmek, belirli bir oranda uzlaşmayı sağlayacaktır. Polisin günlük kontrollerinde ve görevlerinde, kişilere hitap ve sohbet hallerinde tatlı dile güler yüze, nezakete daha çok dikkat ettiği bilinmektedir. Polislik kabalığı ve ham bilgiyi kaldırmaz. İncelik ve kibarlık polislik sanatının gereklerindendir. Örneğin trafik kontrolünde alkol sınırını aşanlar veya bir toplantıda kendisini tahrik edenlere bile sabırlı ve hoşgörülü olmaya çalıştığı gözlenmektedir.
  Ne olursa olsun, Polis, halkın suçla mücadelede katılımını sağlamak için onun güvenlik alanındaki beklentilerini ve önceliklerini doğru bir şekilde tanımlamalıdır.
  2. a. Halkın dilek, istek, şikayet ve her türlü yakınmaları her zaman dinlenmekte; başvurularla ilgilenilmekte ve hemen sonuçlandırmaya gayret edilmektedir. Halkın yönetime başvuru yolu bir temel hak olarak düzenlendiğinden, bu başvurular için gerekli işlemleri yapmak, yönetim açısından aynı zamanda bir görev olmaktadır.
  2. b. Polisler, iş sahiplerinin, hizmet birimlerinde gereksiz bekletilmelerinden memnun olmayacaklarının bilincindedir. İşlemlerin safahatı hakkında iş sahiplerine bilgi verilmekte, başvuruların görev ve sorumluluk alanı dışına çıkması halinde ilgili kurum veya birimin harekete geçirilmesi sağlanmaktadır.

  Kanıta dayalı polislik nedir?

  Kanıta dayalı bir polislik yaklaşımında, polisler ve personel politikaları, uygulamaları ve kararları bilgilendirmek ve bunlara meydan okumak için mevcut en iyi kanıtları yaratır, inceler ve kullanır.
  'Mevcut en iyi' kanıt, sorulan soru için uygun araştırma yöntemlerini ve kaynaklarını kullanacaktır. Araştırma dikkatli bir şekilde yapılmalı, meslektaş gözden geçirilmeli ve yöntemleri, kısıtlamaları ve sonuçlarına nasıl ulaşıldığı konusunda şeffaf olmalıdır. Araştırmanın teorik temeli ve bağlamı da açıkça belirtilmelidir. Resmi bir araştırmanın çok az olduğu veya hiç olmadığı durumlarda, profesyonel fikir birliği ve akran değerlendirmesi gibi diğer kanıtlar, dikkatli ve şeffaf bir şekilde toplanması ve belgelenmesi durumunda “en iyi” olarak kabul edilebilir.
  Araştırma şu amaçlarla kullanılabilir:
  Bir sorunun doğasını, kapsamını ve olası nedenlerini tanımlayarak veya bir değişimin nasıl uygulandığına bakarak; veya bir polislik müdahalesinin etkisini değerlendirmek - yeni bir girişimin etkisini belirli bir bağlamda test etmek veya polislikteki bir değişikliğin olası sonuçlarını araştırmak suretiyle…
  Kanıta dayalı polislik, memurların ve çalışanların eleştirel olmayan bir şekilde uygulamaları gereken kesin cevaplar sağlamaz.
  Memurlar ve personel uygulamaları hakkında düşünecek, 'mevcut en iyi' kanıtların günlük işlerine nasıl uygulanacağını göz önünde bulunduracak ve başarılarından ve başarısızlıklarından ders alacaktır. Bu yaklaşım, memurların ve personelin sorular sorabileceği, kabul edilen uygulamalara itiraz edebileceği ve kamu yararına yenilik getirebileceği anlamına gelmelidir.
  O zamandan bu yana iki asırda, bu temel hedefe odaklanmak “modern polisliğin kurucusu” hala doğrudur; Tüm dünyada, olayın gerçekleştikten sonra suça tepki vermek çoğu zaman varsayılan polislik yöntemi haline geldi, neden olduğunu anlamak kolay.. Memurlar için daha önce işlenmiş olan suçla mücadeleye odaklanma ve polis yöneticileri için suçun önlenmesinden daha kolay ölçülebilen ve yönetilebilecek bir etkinliğe sahip olma konusunda net bir misyon netliği varaslında.
  Ülkeler, önlenmeyi “polisliğin temel amacı” olarak görmeye başlıyor ve suç işlenmesini mümkün olduğu kadar zorlaştırmaya odaklanıyor.
  Bu yeni yaklaşımı beslemek için şimdi birkaç faktör bir araya geliyor...
  Küresel Bir Odaklanma
  Daha azıyla daha fazlasını yapmanın vurgusu, artık polis dünyayı zorlayan bir mantra ve ya, bir hile değil, burada kalmak için bir politika odağı olarak görülüyor. Ayrıca, ABD gibi ülkeler, hedef sertleşmeye odaklanan - kırılganlıkların tespit edilmesi ve daha sonra ilgili suçun işlenmesini zorlaştırmak için güçlendirilmesi odaklı - yaklaşımı ön plana çıkarıyor ve dünyadaki diğer ülkeler de bu durumu takip ediyor.
  Çok sayıda örnek görüyoruz:
  Kuzey Amerika'da, son yıllarda suçun bastırılmasına odaklanmanın artan örneklerine, öngörülen zararın gelecekteki suçlama seviyelerinde bir azalma olduğu görülmektedir. Polis, sokak devriyeleri dahil başlamadan önce suçu durdurmak için tasarlanmış çok çeşitli teknikler kullanıyor; “dükkan kurma” çetelerinin önlenmesine yönelik oyun ve alkol mevzuatı; Suçun düzenli olarak gerçekleştiği bilinen bölgeleri hedef alan sıcak nokta polisliği ve önleme mesajını yaymak için topluluk atölyeleri.
  Güney Amerika'da polis, federal otoyolları daha iyi izlemek ve trafiği yönetmek için teknolojiyi kullanarak sınır koruma konusundaki sorunları ele alıyor.
  Afrika'da kuvvetler, daha görünür polislik, daha iyi kalabalık yönetimi yöntemleri ve karayolu trafik kazalarını azaltmaya yönelik polis gibi teknikleri içeren tekniklerle birlikte suç önleme stratejilerini stratejik yaklaşımlarına sokmaya başlıyor.
  Avantajların Kapsamı
  Dünyanın pek çok yerinde, bu yenilenen önleyici polisliğe odaklanma, maliyet etkinliğine yönelik devam eden vurguyu doğrudan yansıtıyor.
  Birçok ülkede polis olarak polislik bütçe kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
  Bu bağlamda, önleyici polislik birçok önemli yarar sunmaktadır.
  Öngörülen ana fayda, suç azaltma - hedef üzerinden sertleşme (yukarıda belirtildiği gibi) ve hedef noktaları - suçu caydırmak için ek kaynakların kullanılabileceği yerlerdir. Veri analitiği gibi tekniklerin kullanımı arttıkça Suç düşüyor. Kuvvetler, suç oranını analiz etmek için BT teknolojilerini giderek daha fazla kullanıyor.
  Önleyici polisliğin bir diğer önemli faydası, ölçülmesi zor olsa da, yaşam kalitesini arttırmasıdır. Suç oranını azaltarak, yaklaşım kaçınılmaz olarak doğrudan mağdur sayısını da azaltır. Aynı zamanda, daha az kendine özgü yararlar sağlar. Anekdot kanıtları, suçu azaltmanın, daha önce suça maruz kalan topluluklarda yaşayan insanlar için yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağını düşündürmektedir. Ayrıca, kanun uygulayıcılarına nesiller boyunca suçluluk eğiliminin azaldığı ailelerde olabilecek suçlama döngüsünü kırma fırsatı da sunuyor.
  Ek olarak, önleyici yaklaşım oluşturma anlayışı vardır.. Farklı bölgeler ve bölgelerdeki kuvvetler genellikle bir araya gelme ve sürece dahil olma gereği duymaktadır. Böylelikle, komşu güçler, sonuçta yapılan iyileştirmeleri görebildikleri için önleyici bir yaklaşım benimsemiştir.
  Engelleri aşmak
  Yukarıdakiler, üzerinde odaklanan net faydaları göstermektedir. Suça önleyici bir yaklaşım getirebilir. Şu anda olsa da yaklaşımda hala daha geniş bir uygulamayı engelleyen engeller görüyoruz. Bu engellerin bazıları kültüreldir. Görevi zorla ifadeleri nadiren açıkça suç önleme ihtiyacına atıfta bulunur ve genellikle ülkeler içerisinde farklılık gösterir.
  Polis eğitiminde suçun önlenmesi her zaman öncelikli değildir.
  Bazı kuvvetler, memurlar birincil amaçlarını suçluları yakalamak olarak görüyorlar ve gerçekleştikten sonra suça tepki gösteriyorlar. Ayrıca, bütçelerle dünyanın birçok ülkesinde daha da zorlaşan kuvvetler fon sağlamak için nelerin yapılması gerektiği konusunda endişeli önleyici yaklaşımları vardır. Operasyonel destek genellikle yoktur. Bunu düzeltmek genellikle, Polisin içinde teknolojinin ne kadar etkili kullanıldığı konusunda alakadardır. Gerçek şu ki, bugün teknoloji birçok polis kuvveti içerisinde hem bir engel, hem de bir engelleyicidir.
  Bir Çözüm Bulmak
  Önleyici polisliğin kültürel engelleri ve bu konudaki sorunlar
  Bu yaklaşım polis içinde görülüyor ve önceliklendiriliyor. Nihayetinde yalnızca polisin zihniyetindeki bir değişim ele alınıyor. Bazı durumlarda, bu değiştirilmiş ve uyarlanmış görev bildirimleriyle en üst düzeyde stratejik odakta değişikliklere yol açıyor.
  Bir eğitim süreci de gereklidir - ve eğitim kilit rol oynayabilir.
  Uygun bir şekilde kullanıldığında, teknoloji önleyici bir polislik yaklaşımından en iyi şekilde yararlanmanın anahtarıdır. Güçlerin proaktif bir şekilde bu sorunları ele almak için bütçelerini ve kaynaklarını kullanmalarına izin veren önleyici modelin etkinleştiricisi olması gerekiyor. Aynı şekilde, daha önleyici bir yaklaşımla ilerlerken güçlere hayati operasyonel destek sağlaması gerekmektedir.
  Polise, olayların gerisinde zaman alan idari görevlerle uğraşmak yerine ön safdaki suçu araştırmaya odaklanmak için harekete geçirilebilir istihbarat ve serbest zaman kazandıracak verilere daha iyi erişim sağlanması gerekiyor.
  Veri Analizi
  Veriler tam olarak analiz edilip kullanılırsa, potansiyel olarak uygulamanın en büyük varlığı yasadır. Dünyada verilerden yeni anlayışlar edinmek, şüpheli davranış ve etkinlikleri tanımlamak, Suç önleme için teknolojiler, kolluk gittikçe artan şekilde veriden yararlanma ve ileri düzey önleyici yaklaşım analitik uygulamadır. Hukuk bağlamında İnfaz, polise gerçekten ulaşmasını sağlama potansiyeline sahiptir.
  Cephe hattına ulaşmak
  Elbette, bir kuvvetin verileri ne kadar etkili bir şekilde yönetebildiği, işleyebildiği ve analiz edebildiğine bakılmaksızın, güçlerin bilinçli karar vermeyi sürdürebilmeleri için memurlara istihbarat getirememesi durumunda, önleme açısından az sayılır.
  Polisin gelecekteki kilit bir alanı, veri sömürüsünü cepheye başarılı bir şekilde itmek ve analitiği operasyonel hale getirmektir. Polise ihtiyaç duyduklarında, doğru zamanda ihtiyaç duydukları yerde ve ihtiyaç duydukları bilgileri gerçek zamanlı olarak beslemekle ilgilidir. Bunun güzel bir örneği, memurların, devriyelerini, toplum içinde suçların en çok muhtemel olduğu alanlara veya yılın tatil zamanı veya okul tatilleri gibi değişkenlere bağlı olarak ele almaları için kullanmalarını sağlamaktır. Devam eden bütçe kısıtlamalarına rağmen, memurlar gün geçtikçe en yeni araç içi ekranlara, avuç içi cihazlara ve diğer cihazlara erişebiliyorlar.. Alanındaki verilere erişmelerini sağlayan ve bu verileri suçun önlenmesine yardımcı olmak için kullanan araçlar mesela. Polise, örneğin suç işleyenler hakkında veya belirli bir hane halkının silah veya bıçağa erişimi varsa, bilgi verilebilir.
  Bu tür senaryoları ele almak ve kaynakta meydana gelen olayları durdurmak için en uygun işlemi yapmaları istenebilir ve istenmelidir. Karışıma eklenmiş bilgi paylaşımı sayesinde, şartlı tahliye mahkumları ile ilgili şartlar ve bunlara ekli şartlar ön hat görevlilerine sağlanabilir, örneğin suçun önlenmesine yardımcı olabilir.
  Ayrıca, önleme sayesinde tüm polis personelinin suçu bildirmesi, sisteme eklemesi ve ön hat personeline gerçek zamanlı olarak daha etkin bir şekilde odaklanmalarına yardımcı olacak bilgilerin sağlanması için mümkün olduğu kadar kolay olmalıdır.
  Önleyici Bir Yaklaşım Neden Önemli?
  Gittikçe daha fazla anladıkları ve kilit noktalara ulaşmaya odaklandıkları için önleme, dünyayı polislere zorluyor. Bu yaklaşımın toplum için gelişmiş yaşam kalitesinden, suç maliyetindeki azalmaya kadar yararları vardır.
  Bu stratejinin uygulanmasında, verileri kullanan teknoloji çok önemlidir.
  Teknoloji, suçun önlenmesini sağlamak için verileri işleyebilmeli ve analiz edebilmeli ve cepheye- polise zamanında gönderebilmelidir.
  Zeka odaklı polislik, olayların analitik yönüne bakmak anlamına gelir. Sadece suçun gerçekleştiği yer değil, bunun ne kadar olacağı, kimin dahil olacağı ve kaç polisle mücadele edebileceği de mümkünoluyor bunun sayesinde...

  Proaktif Polislik hakkında başka neleri bilmiyoruz?
  Polisin temelde iki yolu var: reaktif ve proaktif. Reaktif polislik, servis çağrılarına cevap veren memurlar tarafından özetlenmiştir. Proaktif polislik, suçları önleme umudundaki olayların önünde ortaya çıkmakta ve suçları azaltmak için toplumla birlikte çalışmaktadır.
  Proaktif polislik stratejileri, suçu önlemek ve azaltmak ve memurlar ile hizmet ettikleri topluluklar arasındaki ilişkileri potansiyel olarak iyileştirmek için büyük umut vaat ediyor. Bununla birlikte, bazıları proaktif polisliğin polisliği toplumdan yasallığı ve belirli popülasyonlara ve coğrafi alanlara karşı olası önyargılarına ilişkin kaygılarla uzaklaştırma potansiyeline sahip olduğunu iddia edebilir.
  Proaktif Polislik:
  Yer temelli, problem çözme, kişi temelli ve toplum temelli olmak üzere dört yaklaşıma kadar kaynatılabilecek bir dizi proaktif polislik yaklaşımı vardır. Bu dört yaklaşımı tanımlamak faydalı olsa da, karşılıklı olarak dışlanmadıklarını hatırlamak önemlidir ve ajanslar gerçek operasyonlarında birden fazla yönünü birleştirebilirler.
  Proaktif polislik stratejilerinin vaadi, etkilerini titiz ve tekrarlanabilir araştırmalarla anlamamızı kritik hale getirir.
  Ayrıca, NAS araştırmacılarının araştırması sayesinde, proaktif polisliğin anayasal ihlalleri arttırıp artırmadığı konusunda bir sonucu çıkarmak için yeterli ampirik kanıt olmadığı sonucuna vardı. Ek olarak, NAS araştırmacıları, katı bilimsel kanıtlara dayanarak, kişi odaklı veya yer tabanlı stratejilerin, polis memurlarının ırksal önyargılı davranışlarda bulunma olasılığını arttırdığı sonucuna varamadı.
  Herhangi bir strateji uygularken, akılda tutulması önemlidir:
  Proaktif polislik stratejileri hiçbir zaman tek bedene uymaz. Muhakkak, stratejinin ihtiyaç ve koşullarınıza uyması gerekiyor.
  Bu stratejilerin çoğu teknolojinin kullanımını içerir ve teknolojinin bir amaç değil bir araç olduğunu hatırlamak önemini göz önüne serer.
  Herhangi bir strateji yalnızca veriler kadar iyi olabilir, bu nedenle doğru verilere sahip olduğunuzdan ve eksiksiz ve en yüksek kalitede olduğundan emin olunmalıdır, öncelikle….
  Bir tahmin modeli ne kadar güçlü olursa olsun, belirlenen sorunları ele almak için veri toplayan ve tasarım stratejileri alan kişilerdir. Aynı zamanda, insanları kendi yetki alanlarındaki gelişen koşulları anlamaya götürür....
  Kesin tahminler, suçları önlemek için kullanılan strateji etkili olmadıkça suçtaki düşüşe eşit değildir.
  Çünkü, bilmek savaşın yarısıdır, ama sadece savaşın yarısıdır.
  Hangi stratejilerin etkili olduğunu gösterdiğimizi bilsek bile, hala bireysel memurun beceri, bilgi ve karar verme yeteneklerine güveniyoruz. Her etkili polislik stratejisi, hem kurumlarının, hem de hizmet ettikleri toplumun desteğine sahip olan ve eylemlerinden sorumlu tutulan iyi hazırlanmış, nitelikli memurlar gerektirir.
  Stratejiler bir arada kullanılabilir ve birbirini dışlayan değil. Daha yakından bakıldığında, sorun odaklı polislik yaklaşımlarıyla birleştirilen sıcak noktalar polisliğinin, geleneksel polislik yaklaşımlarıyla birlikte sıcak noktalar polisliğinden daha iyi sonuçlar verdiğini nerdeyse biliyoruz...
  Sağlam araştırmaya dayanarak bildiklerimizi iletmek önemli olsa da, bizler henüz bilmediklerimizle her zaman ilgileniyoruz…
  NAS araştırmacıları bir dizi strateji için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. Örneğin, NAS araştırmacıları, usul adaleti polisliği, algılanan polis meşruiyetini veya polisle vatandaşın işbirliğini nedensel olarak etkilediğine dair yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bu stratejilerden bazıları - öngörücü polislik, prosedürel adalet polisliği, polislik stratejilerine topluluk tepkileri, üçüncü taraf polisliği gibi ele alınmıştır..
  Stratejik plan çerçevesinde, polis kurumlarının polis-topluluk ilişkilerini nasıl geliştirebileceğini anlamaya kararlıyız. Polis örgütlerinin stratejilerinin potansiyel etkilerinin tamamını anlamak ve her toplumun polis hizmetleri için benzersiz ihtiyaç ve beklentileri olabileceğini kabul etmesi gerekir…

  Suçu Önlemenin Önemi

  Kamu düzeni, güvenlik veya polislikte, ne derseniz deyin, önleyici polislik veya suç öleme çok önemlidir. Örneğin; akşam yastığımıza kafamızı koyup yattığımızda, Allah başka bir şey yazmadıysa, bize ve evimize karşı herhangi bir saldırı, tecavüz vs olmadan sabah kalkacağımızdan eminiz değil mi? Sabah kalkıp eşimizi ve çocuğumuzu işe ve okula gönderdiğimizde akşam sağ-salim döneceklerinden de o kadar eminiz ki… Peki bu kanıksanmış güven nereden kaynaklanıyor? Elbette bazı önleyici tedbirlerin alınmış olduğunu ve güvenlik sisteminin 7 gün 24 saat çalıştığını bilmemizdendir. Bu önleyici tedbirleri kim almış veya güvenlik sisteminin çalıştıranlar kim? Elbette polisimiz, jandarmamız ve nispeten diğer güvenlik teşkilatları..
  Toplumun huzuru ve güvenliği için suçun önlenmesi son derece önemli ve etkili bir suçla mücadele yaklaşımıdır. Bu önemli işlevi yerine getiren de polis ve diğer güvenlik güçleridir. Dolayısıyla, toplumsal hayatı ve güvenliği ile bireylerin canını, malını ve manevi değerlerini gece-gündüz korumakla görevli güvenlik güçlerinin bazı kişi ve çevreler tarafından kötü ve zararlı bir unsur gibi gösterilmesi büyük bir yanlış, haksızlık ve insafsızlıktır. Đstenmez ve beklenmez, fakat güvenlik personeli de insandır, o da yanlış yapabilir, kızabilir, o da bir şeylere tepki gösterebilir veya direnebilir. Yine temenni edilmez ve beklenmez, fakat güvenlik güçlerine yanlış kullanılabilir veya onlara yanlış yaptırılabilir. Bu durumda elbette güvenlik güçleri ve personelinin dikkat etmesi gereken çok şey vardır. Fakat bunun için en büyük sorumluluk güvenlik güçlerini yöneten ve eğiten kişi ve kurumlara aittir.
  GENEL DEĞERLENDİRME
  Kamu düzeninin sağlanmasında polisin toplumdan destek alması suçların aydınlatılmasına halkın katılımı bakımından başlı başına önem arz etmektedir. Tecrübe ve sanat yönü ağır basan polisliğin suçların aydınlatılması veya bir suçun önlenmesi için toplumdan destek alması kaçınılmazdır. Polisin, toplum destekli hizmetinin suçlarla mücadele bakımından en önemli parçasını toplumun tüm kesimleri ile yaptığı birlikte çalışma oluşturmaktadır. Yönetişimin özgün bazda polisliğe uygulanması için etken olan hakla ilişkiler, katılımla yönetim anlayışını hayata geçirmeyi önermek suretiyle toplum destekli polislik anlayışının altını çizmektedir. Suçun sadece reaktif polislik denilen, suçları adliyeye intikal içerikli hukuksal bir mücadele ile önlenemeyeceği ve zamanımızda bu anlamda toplum desteğini de içine alan pro-aktif yöntemlerin vazgeçilmezliği üzerinde durulmaktadır. Kısacası, polisin, suçla mücadelede toplumun güven ve desteğini kazanmak için iki yönlü bir şekilde halkla ilişki kurması gerekmektedir: Bunların birincisi, topluma bilgi vermek, ikincisi halkın dilek, istek, şikayetleriyle ilgilenmek ve bunları sonuçlandırmaktır. Zaten genel anlamdaki halkla ilişkiler de, yönetimin bu iki yönlü etkileşimini önermektedir. Halkla ilişkilerde yönetimin toplumu veya görevini istismar etmek suretiyle tesis ettiği bir işbirliği sağlıklı bir sonuç alamaz. Bu nedenle tarafsızlık, hukuka uyma, güleryüz, sempatik davranış halkla ilişkilerin tasvip ve teşvik ettiği davranışlardır. Yönetimin toplumla, olumlu trendi ve seviyesi artırılmış ilişkisi için, kurum görevlilerinin moral yönden desteklenmesi de gözardı edilmemelidir.

  SONUÇ

  Polisin kamu düzenini tesisi için halkın rolü vazgeçilmezdir.
  Polisin halk nazarında güven kazanıp kazanmadığını ölçmek açısından sayısal verilerin çok da kesin bir yön gösterici olduğunu söylemek mümkün değildir. Kişisel gözlemlerimiz göstermiştir ki, polisin hak ve adalet çerçevesindeki uygulamalarından dolayı ulaşmak istedikleri haksız menfaatlere ulaşamayanlar ya da bir şekilde zarar görenler, polise hiçbir suretle güvenle veya iyi gözle bakmamaktadır. Yukarıda verilen tüm rakamları, bu çelişki göz önünde bulundurularak değerlendirmek gerekir. Ayrıca, anket ya da sayısal verilerin bilimsel bir yöntemle elde edilip edilmediği de bir tartışma konusu yapılabilir. Tüm bunlara rağmen polis için her noktada çıkan rakamların makul seviyelerde olmaları, memnuniyet düzeyini yükseltmeyi yine polise görev olarak yükleyen bir yön gösterici olarak görülmeli ama memnuniyet düzeyi açısından da tatmin edici bulunmalıdır. Polis halk ilişkilerinin de iyi, vicdanlı, kanunlara uygun davranışlı yöneticilerin uygulaması ile istismar seviyesine varmayacağı ve kurulan her iyi ilişkinin getireceği birlikte yönetme anlayışının demokratik sistem açısından da ihtiyaç olduğu açıktır. Bu bağlamda, moral faktörlerle tatmin edilmiş emniyet teşkilatının çok daha etkin ve memnuniyet verici hizmetler yürüteceği ve varlığından da halkın memnun olacağı bir teşkilat haline geleceği de açıktır.
  En kısa ifadesiyle halkla ilişkiler yönetim faaliyetinin ve etkinliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu Yönetimi kararlı bir yönetimi ve yöneticiliği gerektirir
  İnsan hakları ile kamu düzeni arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır, kamu düzenin olmadığı yerde insan haklarının varlığından söz etmek zordur. Zira doğuştan sahip olunan hakların muhafazası, düzensizliğin hakim sürdüğü ortamda güçlünün iradesine teslim edilmiş olacaktır...

  KAYNAKÇALAR:
  https://www.jacarandafm.com/shows/workzone-mack-rapapali/most-outrageous-uniforms-world/
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/117902
  https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/MayorsGuide-2_0.pdf
  http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_1-2_51.pdf
  https://dergipark.org.tr/download/article-file/214627
  https://www.justice.gov/archive/crs/pubs/principlesofgoodpolicingfinal092003.htm
  http://www.policesecretariat.gov.za/downloads/policies/policing_public_protests_2013.pdf
  http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2013-1-1/4.pdf
  http://libertedownload.com/LD/arsiv/34/21-Kazim-Seyhan-Bedri-Yilmaz.pdf


  www.AzadMedia.az

  Mətndə səhv var? Onu siçanla seçin və Ctrl+Enter düyməsini basın.
  OXŞAR XƏBƏRLƏR

  Köşə
  XƏBƏR LENTİ
  BÜTÜN XƏBƏRLƏR